• کد طرح 1: 610103-00R0033
 • نام طرح: گل فرنگ، لچک وترنج
 • استان: همدان،خراسان
 • سایز: 200*150
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: کرم
 • تعداد کل پیکسل: 1,058,717
 • کد طرح 2: 570104-0013
 • نام طرح: لچک وترنج هندسی
 • استان: فارس
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,959,672
 • کد طرح 3: 620109-00DB0042
 • نام طرح: لچک وترنج سعدی
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 350*250
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: لاکی
 • تعداد کل پیکسل: 2,860,025
 • کد طرح 4: 570104-0014
 • نام طرح: لچک وترنج هندسی
 • استان: فارس
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: لاکی
 • تعداد کل پیکسل: 1,959,672
 • کد طرح 5: 570106-00G0041
 • نام طرح: لچک وترنج گل فرنگ
 • استان: خراسان و همدان
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: سبز
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,954,533
 • کد طرح 6: 570106-00R0040
 • نام طرح: لچک وترنج گل فرنگ
 • استان: همدان و خراسان
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,954,533
 • کد طرح 7: 620104-00R0022
 • نام طرح: ماهی لچک وترنج
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 200*200
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,466,521
 • کد طرح 8: 620103-00C0018
 • نام طرح: ماهی لچک وترنج
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 200*150
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,144,053
 • کد طرح 9: 610106-00DB0037
 • نام طرح: واگیره شاه عباسی
 • استان: خراسان و همدان
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: لاکی
 • تعداد کل پیکسل: 2,340,387
 • کد طرح 10: 610103-00C00177
 • نام طرح: ماهی زمینه ساده
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 200*150
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,144,053
 • کد طرح 11: 610103-00C0032
 • نام طرح: گل فرنگ لچک وترنج
 • استان: همدان و خراسان
 • سایز: 200*150
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: لاکی
 • تعداد کل پیکسل: 1,058,717
 • کد طرح 12: 620104-00C0019
 • نام طرح: ماهی لچک وترنج
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 200*200
 • رنگ زمینه: کرم
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,466,521
 • کد طرح 13: 620104-00R0020
 • نام طرح: ماهی واگیره ای
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 200*200
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1,466,521
 • کد طرح 14: 620106-00R0027
 • نام طرح: ماهی واگیره ای
 • استان: خراسان جنوبی
 • سایز: 300*200
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 2,267,953
 • کد طرح 15: 610109-00R0044
 • نام طرح: واگیره شاه عباسی
 • استان: خراسان و همدان
 • سایز: 3.50*2.50
 • رنگ زمینه: لاکی
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 3,263,047
 • کد طرح 16: 620204-32DB0020
 • نام طرح: واگیره
 • استان: خراسان
 • سایز: 240x180
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 1.640.947
 • کد طرح 17: 690206-00DB0021
 • نام طرح: لچک وترنج
 • استان: قم
 • سایز: 300x200
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: سرمه ای
 • تعداد کل پیکسل: 2.861.277
 • کد طرح 18: 620206-00DB0022
 • نام طرح: لچک وترنج
 • استان: اصفهان
 • سایز: 300x200
 • رنگ زمینه: سرمه ای
 • رنگ حاشیه: لاکی
 • تعداد کل پیکسل: 2.340.481

ثبت طرح فرش

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد