نشریه علمی توانمندسازی و محرومیت زدایی کمیته امداد امام خمینی

چاپ مقاله علمی مدیر تعالی، نظارت و برنامه ریزی شرکت در نشریه علمی توانمندسازی و محرومیت زدایی کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقاله ای با عنوان طراحی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان با رویکرد حکمرانی خوب اثر جناب آقای سجاد ثاب...

ادامه مطلب