فرم ارزیابی راهبران شغلی طرح تضمینی خرید فرش

طرح تضمینی خرید فرش

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی

YYYY slash MM slash DD
وضعیت نظام وظیفه*
سابقه همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره)*
وضعیت تاهل*سوابق حرفه ای

نام سازمان/شرکت
مدت همکاری به ماه
سمت
علت عدم همکاری
امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟